1. כללי
  • אתר אינטרנט זה tnx.co.il (להלן: "האתר"), הינו אתר בבעלות קבוצת שכולו טוב (ע"ר) (להלן: "העמותה") מרח' בת שבע 1 לוד, אשר מופעל על ידי העמותה ו/או על ידי מי מטעמה.
  • כל שימוש באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל שימוש במידע המוצג באתר ו/או במקורות מידע אחרים המקושרים לאתר (להלן: "הקישורים"), וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות האתר (להלן: "השימוש באתר"), הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
  • העמותה רשאית, מעת לעת, ושומרת לעצמה את הזכות, להתאים, לשנות, להגביל, להפסיק, או להחליף את האתר ו/או תנאי שימוש אלה, בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת. באחריותך לעיין בתנאי שימוש אלה על בסיס קבוע כדי להתעדכן בכל התאמה, הגבלה, שינוי או החלפה שיבוצעו בהם. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או העמותה בגין שינויים אלה ו/או בגין תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
  • מטעמי נוחות תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר בלבד, אולם הם מתייחסים לשני המינים.

 

 1. השימוש באתר
  • תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בינך לבין העמותה.
  • לאור האמור לעיל, בטרם עשיית שימוש, מכל מין וסוג שהוא באתר, עלייך לקרוא תנאי שימוש אלה ולהסכים להם. במידה ואינך מקבל תנאי (אחד או יותר) מתנאי שימוש אלה, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה.
  • העמותה תהא רשאית לפרסם באתר, מעת לעת, מוצרים מסוגים שונים, הכוללים בין היתר, מארזי מזון ו/או מארזי נרות וכיו"ב (להלן: "המוצר/ים").
  • ככל והנך מעוניין לרכוש מהעמותה מוצר תהא רשאי להציע לעמותה למכור לך את המוצר (להלן: "הצעת רכישה"), והכל בהתאם לתנאי המכירה שלו, כמפורט בדף המוצר ובהוראות תקנון זה. יובהר כי אזור החלוקה של המוצרים מוגבל והעמותה עושה כל מאמץ על מנת להרחיב את אזור החלוקה, והכל כמפורט במדיניות המשלוחים, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
  • העמותה תשיב לך תוך זמן סביר (באמצעות הודעת דוא"ל ו/או הודעת SMS) אם היא מקבלת או דוחה את הצעת הרכישה, והכל בהתאם ובכפוף לזמינות המוצרים במלאי. ככל והחברה תסכים לקבל את הצעת הרכישה ובכפוף להצלחת גביית מלוא התמורה בגינה (להלן: "מועד הרכישה") החברה תשלח לך, באמצעות הדוא"ל, סיכום של פרטי הרכישה בצירוף קבלה, ותספק לך את המוצרים, באמצעות חברת שליחויות, וזאת, ככל הניתן, תוך 5 ימי עסקים ממועד הרכישה, והכל בהתאם ובכפוף למדיניות המשלוחים של חברת השליחויות.
  • עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצדך כי קראת הוראות תנאי שימוש אלה, וכי והסכמת להם.
  • חל איסור מוחלט להעתיק או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר, לכל מטרה שהיא, שאיננה שימוש אישי. שימוש שאינו ראוי באתר ובתכניו ו/או שימוש באתר ובתכניו בניגוד להוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, מהווה הפרה של תנאי השימוש. העמותה תהא רשאית לסרב להעניק לך גישה לאתר, לפי שקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות העמותה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא, מתנאי שימוש אלה.

 

 •  
 1. ביטול עסקה לרכישת מוצר
  • ככל וביצעת עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר, תהא רשאי לבטל עסקה כאמור, מכל סיבה שהיא, ובלבד שהודעת לעמותה (להלן: "הודעת ביטול") על רצונך לבטל את העסקה לרכישת המוצר תוך 14 ימים (מיום ביצוע העסקה), ובלבד שלא נעשה במוצר כל שימוש והוא ארוז באריזתו המקורית, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") והתקנות שהותקנו על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "ביטול עסקה לרכישת מוצר").
  • העמותה תהא רשאית לנכות מהסכום לזיכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות העסקה אך לא יותר מ-100 ₪.
  • באם הנך זכאי להחזר כספי, בהתאם לאמור לעיל ובכפוף להוראות החוק, תפעל העמותה על מנת להשיב לך החזר כאמור בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול, ככל הניתן - דרך אמצעי התשלום בו השתמשת.
  • מסירת הודעת ביטול תעשה באחת הדרכים הבאות:
   • בדואר אלקטרוני לכתובת לשירות לקוחות העמותה בקישור להלן: [email protected]
   • בטלפון למספר: 073-339-5000.
    • בהודעת הביטול עלייך לציין את שמך המלא (כפי שמופיע בחשבונך באתר/ על גבי הקבלה), כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון, מספר ההזמנה.
  • העמותה תהיה רשאית לדרוש ממך את פרטי אמצעי התשלום כאמצעי מזהה ולצורך ביטול העסקה.

 

 1. פרטיות ואבטחת מידע
  • העמותה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע אודותייך (להלן: "המידע"). האתר מאובטח באמצעים אבטחה מקובלים. יחד עם זאת, תמיד קיים סיכון של חדירה למידע המצוי ברשת.
  • ככל והנך משאיר פרטים באתר הנך מתחייב להשאיר, אך ורק, פרטים אישיים שלך כשהם מלאים ונכונים. המידע שתמסור יישמר במאגרי המידע של העמותה. מובהר בזאת כי אינך חייב על פי דין למסור מידע אודותייך, אולם ללא מסירת המידע לעמותה לא תוכל העמותה לטפל כראוי בהזמנתך ו/או בפנייתך אליה.
  • הנך מצהיר ומסכים לכך כי מסירת המידע, הנתונים פרטייך האישיים באתר נעשית על פי רצונך, החופשי והמלא, וכי עצם מסירת הנתונים על ידך, מהווה הסכמה מצידך להתיר לעמותה ו/או למי מטעמה להשתמש במידע שנמסר על ידך, בכפוף להוראות כל דין.
  • העמותה תהא רשאית לשתף את המידע, כולו או חלקו, עם צדדים שלישיים, כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות.

 

 1. הגבלת אחריות
  • העמותה אינה אחראית ולא תהא אחראית לכל תקלה ו/או בעיה, מכל סוג שהוא, שתגרם לך בעקבות ו/או כתוצאה מעשיית שימוש באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בעיות תקשורת (קבועה או זמנית) ו/או תקלות תכנה ו/או בעיות חומרה ו/או וירוסים ו/או חדירה של תוכנות זדוניות או חדירה של כל תכנה אחרת שתמנע גישה ו/או שימוש באתר.
  • אין באמור במידע המוצג באתר משום הצעה לכריתת הסכם בינך לבין העמותה ו/או כל גורם אחר. לפני כריתת הסכם כלשהוא, בהסתמך על המידע המצוי באתר, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני בנושא.
  • העמותה אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה, (ישירים, עקיפים, משניים, מיוחדים ו/או תוצאתיים), שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה ו/או כתוצאה מכל שימוש אחר באתר ו/או כתוצאה מאי יכולת להשתמש באתר.
  • למרות שהעמותה עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, יתכן שבמידע המוצג באתר יהיו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. העמותה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב אי דיוקים אלה.
  • יובהר, כי ככל ויופיעו באתר קישורים, לרבות קישור לאתר המופעל על ידי צד ג' כלשהוא, העמותה איננה אחראית ולא תישא בכל אחריות לתוכנם ולכל מידע המתפרסם בהם. אנא הפעל שיקול דעתך בטרם כניסה לקישורים שאינך מכיר. יובהר כי העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לך כתוצאה משימוש בקישורים.

 

 1. קניין רוחני
  • כל התכנים באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הקניין הרוחני באתר, הינם של העמותה בלבד או של צד שלישי (שנתן לעמותה הרשאה).
  • חל איסור על העתקה, הפצה, העברה, מכירה, השכרה, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך אחרת, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהעמותה.

 

 1. דין וסמכות שיפוט

הנך מסכים בזאת כי הדין החל על תנאי שימוש אלה ו/או על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לתנאי שימוש אלה, הינו אך ורק דינה של מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה מסורה לבתי המשפט במחוז תל אביב – יפו.

 

עודכן לאחרונה ביום: 17.08.2020